ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O8  Q & A

       Q & A เวปบอร์ด

ข้อ O9  Social  Network

ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O17 E – Service

ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ

ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ข้อ 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แบบตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
คลิกไปยังลิงค์แบบตอบวัดหรือสแกน QR CODE
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.