Title Version Size Hits Download
pdf คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 7.34 MB 193 Download Preview
pdf คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 525.74 KB 389 Download Preview
pdf คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 800.39 KB 88 Download Preview
pdf คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 491.46 KB 140 Download Preview
pdf คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ 114.11 KB 99 Download Preview
pdf คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย 1.34 MB 160 Download Preview
pdf คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 591.70 KB 93 Download Preview
pdf คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 4.60 MB 93 Download Preview
pdf คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 591.70 KB 138 Download Preview
pdf ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 493.83 KB 200 Download Preview
pdf มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.10 MB 116 Download Preview
pdf มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ 1.27 MB 162 Download Preview
pdf มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต 2.18 MB 136 Download Preview
pdf มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 4.47 MB 125 Download Preview
pdf มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย 960.25 KB 5365 Download Preview
pdf มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 2.78 MB 245 Download Preview

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.