องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

                  “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พหุวัฒนธรรมยั่งยืน บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

            ๑) พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม พัมนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

                   ๒) ส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริการด้านสวัสดิการสังคม การกีฬาและนันทนาการ การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ตลอดจนงานด้านสาธารณสุข

                   ๓) มีระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

                   4) ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                   5) ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

6) การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน  ดังนี้

               1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

                   1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

                   1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

                   1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล

                   1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

                   1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

               2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 

                   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

                   2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

                   2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                   2.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ  

                   2.6 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

                   2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

               3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

                   3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย

                   3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

                   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

                   3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

               4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

                   4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน          

                   4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

                   4.3 ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

                   4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

              4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

                   4.6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

               5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

                   5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

                   5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

                   5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

               6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

                        6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

                        6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล

                   6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                   6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น

                             6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

               7) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 

                   7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

                   7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

                   7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

                   7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

                   7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

                   7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

แผนงานการพัฒน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป                  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- แผนงานการศึกษา                          - แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานสังคมสงเคราะห์                   - แผนงานเคหะและชุมชน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        - แผนงานงบกลาง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.