วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายอิสมาแอล หะยีเจ๊ะอาแซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 

                         

                               

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายอิสมาแอล หะยีเจ๊ะอาแซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์ฏารบริหารส่วนตำบลปูโยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม การให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน 

                               

โดยมีประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (4) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทึจริตประพฤติมิชอบ (5) กิจกรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด่านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายอิสมาแอล หะยีเจ๊ะอาแซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ อบต.ปูโยะ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรมและความโปร่งใสต่อไป

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.