laughing ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ laughing 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ⇓

          ⇒ อำนาจหน้าที่

            ⇒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ⇓

            คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

            ⇒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

  

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.