พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
พอใจมากที่สุดพอใจมากพอใจพอใจน้อยไม่พอใจ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
พอใจมากที่สุดพอใจมากพอใจพอใจน้อยไม่พอใจ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
พอใจมากที่สุดพอใจมากพอใจพอใจน้อยไม่พอใจ
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
พอใจมากที่สุดพอใจมากพอใจพอใจน้อยไม่พอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.